Mūsų įmonė teikia paslaugas šiose srityse:

 –       –Požeminio vandens išteklių įvertinimo ir aprobavimo dokumentų rengimas

 –       Vandenviečių apsaugos zonų nustatymas ir steigimas

 –       ES fondų paramai gauti reikalingų paraiškų ir projektinių pasiūlymų rengimas

 –       Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiųjų planų rengimas ar koregavimas

 –     Aglomeracijų, kuriose susidaro 2000 ir daugiau gyventojų ekvivalento atitinkanti tarša, nustatymas

 –       Lietaus (paviršinių nuotekų) tvarkymo specialiųjų planų rengimas

 –       Turizmo trasų, pėsčiųjų ir dviračių takų specialiųjų planų rengimas

 –       Želdinių ir jų tvarkymo specialiųjų planų rengimas

 –       Detaliųjų planų rengimas

 –       Kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimas

 –       Savivaldybių teritorijų gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo planų rengimas

 –       Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengimas ir procedūrų atlikimas

 –       Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentų rengimas ir procedūrų atlikimas

 –       Planuojamos ūkinės veiklos, planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas

 –       Aplinkos apsaugos ir aplinkos kokybės gerinimo projektų galimybių studijų rengimas

 –       Užterštų teritorijų tvarkymo planų rengimas

 –       Projektų administravimas