Mūsų darbo sritis reglamentuojantys pagrindiniai teisės aktai:

         Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

         Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas

         Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas

         Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas

         Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas

         Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas

         Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas

         Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas

         Lietuvos Respublikos miškų įstatymas

         Lietuvos Respublikos vandens įstatymas

         Lietuvos Respublikos žemės įstatymas

         Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas

         Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas

         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr. 343 ,,Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo”

         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1268 „Dėl valstybinės reikšmės paviršinių vandens telkinių sąrašo patvirtinimo“

         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija) patvirtinti Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai

         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimas Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“

         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimas Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 4 d. nutarimas Nr. 192 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra buveinių apsaugai svarbių teritorijų, sąrašo patvirtinimo ir jų ribų nustatymo“

         Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo“

         Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymas Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“

         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001–11–07 įsakymas Nr. 540 „Dėl paviršiaus vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių“

         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. D1-35 „Dėl rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatų patvirtinimo“

         Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 4-246/D1-341 „Dėl Turizmo ir rekreacijos schemų ir planų (projektų) rengimo taisyklių patvirtinimo“

         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1026 patvirtinti Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodiniai nurodymai

         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D 1-370 patvirtintas Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašas

         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467 patvirtintas Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas

         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-208 patvirtintas Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose ir vertinimo subjektų, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų užsienio valstybių informavimo tvarkos aprašas

         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 patvirtintas Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas

         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 patvirtintas Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašas

         Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“

         Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“

         Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 1-101 patvirtinta Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarka

         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-912 patvirtintas Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašas